استخدام نیروی سنگ کار آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

ازادشهر / 0:30-1400/9/30
یک نفر نیروی دائم ماهر یانیمه ماهر برای سنگ کاری نیازمندم روزانه باحقوق ۱۵۰الی ۲۰۰
ازادشهر

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...