استخدام نیروی منشی خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تجهیزات ایساتیس / 8:42-1400/9/16
به منشی خانم درمطب دکتر نیاز مندیم به همکار خانم در شرکت نیاز مندیم تماس دفتر جهت حضور : ۳۷۳۳۴۶۲۶ - ۰۹۰۴۵۲۵۳۶۴۲ زمان تماس : صبح آدرس دفتر : بلوار شهید عابدی
یزد

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...