استخدام نیروی منشی صندوقداری تایپیست کارگر ساده خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

پارس شعاع تابا / 1:20-1400/6/30
دوشیفت یا سه شیفت...طبق قانون کار...سرویس داشته باشد...بیمه
شهرک صنعتی

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...