استخدام نیروی فروشندگی و صندوقداری خانم جهت کار در محدوده شهرستان یزد

الویلند {سرزمین الویه / 16:8-1399/11/30
به یک همکار خانم با روابط عمومی بالا ترجیحا مجرد جهت فروشندگی در سرزمین الویه واقع در خیابان مسکن وشهرسازی جهت شیفت صبح نیازمندیم.
خیابان مسکن و شهرسازی

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...